خوزستان > اهواز > صنايع دستي وهنري > حمید تقی پور استاد نقاشی چهره در دو دقیقه اهواز کاریکاتوریست

عنوان: حمید تقی پور استاد نقاشی چهره در دو دقیقه اهواز کاریکاتوریست

تاریخ ثبت: 1394/01/01

حمید تقی پور استاد نقاشی چهره در دو دقیقه اهواز

حمید تقی پور استاد نقاشی چهره در دو دقیقه اهواز

حمید تقی پور استاد نقاشی چهره در دو دقیقه اهواز


حمید تقی پور استاد نقاشی چهره در دو دقیقه اهواز
کاریکاتوریست
شماره تماس  : 09163116530 - 09374795648

نام
نام خانوادگی
استان / شهر   
شماره تماس
موبایل
ایمیل
آدرس
متن سفارش :